Doprava v dnešním světě

doprava v dnešním světě

"Zajišťuje vztahy (spojení) mezi různými složkami společnosti a různými územími." 

Doprava zprostředkovává kontakty a plní různé funkce - přeprava osob, zboží, služeb, informací, pravidelná, nepravidelná, soukromá, průmyslová aj.

Úroveň dopravy, její hlavní druhy a funkce můžete vidět v tabulce pod videem :-)

Mezi jednotlivými obory i firmami v dopravě existuje silná konkurence, která se výrazně promítá v její ceně. Cenu dopravy stanovují pevné náklady (výstavba cesty, pořízení dopravního prostředku aj.) a tzv. provozní náklady (spotřeba, úroveň služeb pro pasažéry či zboží, mzdy …).

Letecká doprava

Letecké doprava a její objem je neustále na vzestupu. Největší letiště se nachází v nejvýznamnějších ekonomických centrech jednotlivých regionů, či na spojnici důležitých tras.

Podle počtu odbavených osob jsou nejvytíženějšími letišti tyto: Atlanta, Peking, Dubai, Chicago, Tokio. Nejvytíženější letiště odbaví přes 70 mil. (vůbec nejvíce letiště v Atlantě – přes 100 miliónů) pasažérů za rok. Nejvytíženější evropské letiště Heathrow 74 mil., Praha téměř 18 mil cestujících za rok 2019.

Velká konkurence a nárůst nízkonákladových leteckých společností má za následek snižování ceny letenky a tím i zvýšení počtu cestujících.

Největší výrobci letadel jsou Francouzský (Evropský) Airbus a Americký (USA) Boeing.

Letecká doprava je silně vázána na ekonomickou vyspělost jednotlivých států, globální bezpečnostní situaci (viz omezení cestování během pandemie COVID-19) i přírodní katastrofy (viz rok 2010 a výbuch islandské sopky Eyjafjallajökull, která uzavřela na šest dnů téměř celý letecký prostor nad Evropou).

Trendem v letectví je ekologičtější, levnější a co možná nejbezpečnější cestování. Snahou je namísto velkých letadel obsluhovat jednotlivé destinace "menšími" stroji, které jsou však schopny zvládnout i velké vzdálenosti (viz např. ukončení výroby A380 k roku 2021) efektivněji, levněji a s menší ekologickou zátěží.

V oblasti leteckého průmyslu najdeme řadu zajímavých povolání, která by na první pohled s letectvím vůbec nemusela souviset ... hezký pohled na tato povolání ukazuje seriál České televize Život ve vzduchu.

Námořní doprava

Stejně jako ostatní formy dopravy i zde je patrný nárůst obejmu přepravy především u nákladu.

Současné lodě běžně přesahují délku 300 m, čemuž se museli přizpůsobit přístavy postupnou přestavbou a přesunem z městských zátok, zálivů či ústí na otevřená moře. Opuštěné městké přístavy prochází revitalizací a stávají se z nich moderní přístavy s řadou doprovodných funkcí (nákupní centra, moderní byty…)

Ve struktuře převážených nákladů dominuje ropa a zemní plyn, dále rudy a kontejnerová přeprava.

Největší námořní přístavy se nachází v místech nakládky a vykládky strategických surovin. Podle počtu přeložených tun nákladu je pořadí prvních pěti přístavů takovéto: Rotterdam, Singapore, Shanghai, Honhkong, Nagoya.

S rostoucí velikostí, počtem a stárnutím tankerů (slouží k převozu ropy) stoupá i pravděpodobnost ekologických havárií.

Železnice a silnice

Kontinentální, někdy též pozemní doprava se potýká s řadou problémů. Především jsou to přirozené bariéry – údolí, vodní toky a hory. Tyto je nutné překonávat složitými dopravními stavbami (mosty, tunely, serpentiny…). I přes tyto obtíže je železniční a hlavně silniční síť nejhustší dopravní sítí (nepočítáme stezky pro pěší).

V jednotlivých kontinentech se prosazují páteřní trasy (sever-jih, východ-západ). V EU funguje transevropská síť (TEN) silnic a železnic, které jsou přednostně modernizovány. Sem patří vysokorychlostní železniční tratě (TGV, AVE, ICE) a koridory. Páteří silnic jsou dálnice.

Velkým problémem je přetíženost těchto tras. Jednotlivé státy se snaží přepravu na nich regulovat zavedením mýtného či jiným zpoplatněním.

Každodenní dopravu můžeme rozdělit na individuální a hromadnou. Hromadná je zajišťována dopravními podniky. Některé z nich jsou sdružené do tzv. integrovaných dopravních systémů.

Trendem je bezpečnost, rychlost a ekologická přeprava zboží a především osob.

Velký náklad - žádný problém

Idéální do města :-)

Trošku rušnější křižovatka

Evoluce železnice

Další druhy dopravy

Potrubní, doprava informací (velký rozvoj díky rozvoji internetu, 4G/5G sítím), pásová doprava, pěší, cyklo ...

Nebo také kosmická a tzv. pevná (eskalátor, výtah, travelátor aj.)

Ekologie a Doprava

Každá z dopravních technologií je pro přírodu zátěží. Největší trvalou hrozbou je doprava silniční, následována leteckou a železniční dopravou, na chvostu je doprava námořní (pokud nedojde k další havárii tankeru). Nejekologičtější je proto chodit pěšky :-)

Dopravní stavby

Zapomenout nesmíme také na to, že jednotlivé druhy dopravy řeší odlišně překonávání přírodních překážek. V okolní krajině tak můžeme, v závislosti na složitosti geomorfologie, geologie či rozložení sídel, potkat různé dopravní stavby, o kterých bychom měli mít alespoň základní představu k čemu slouží, kde je najdeme a jakou překážku nejčastěji překonávají.

Víte tedy k čemu slouží: obchvat, zdymadlo, průplav, tunel, most, úvraťové nádraží, přístavní terminál, runway, serpentiny aj.

Mohlo by vás zaujmout ...

10 zajímavých dopravních spojů na světě

Hyperloop

Sci-fi dopravní prostředky

Budoucnost ještě jednou :-)

Souhrnné informace a otázky k procvičení

Doprava_Ze9.pdf