Obyvatelstvo Evropy

Kdo jsou evropané?

Hlavní fáze osídlení Evropy sahá ke konci poslední doby ledové (cca 10 000 let b.c.) - ustupuje zalednění a lidem se tak otvírají nové možnosti, kde žít.

Významné civilizace na našem kontinentě najdeme ve starověku v oblasti Středomoří. Chod nejen evropských dějin významně ovlivnili řecká a především římská říše.

Největší populační růst pozorujeme od 18. století v západní Evropě, ve střední a východní pak v 19. století do začátku 20. století. V posledních desítkách let počet obyvatel Evropy zůstává víceméně neměnný.

Co za tím vězí? Proč se počet obyvatel ve velkém zvětšoval v 18. a 19 století? S čím to souvisí? A co se změnilo na konci 20. století, že počet obyvatel již dále neroste?

Počet obyvatel Evropy

Počet obyvatel našeho kontinentu se pohybuje kolem 748 mil ob. Hustota zalidnění je velmi nerovnoměrná - od nejhustěji zalidněných oblastí městských aglomerací (Moskva, Londýn, Paříž ...), oblast tzv. Modrého banánu až po řídce osídlené oblasti severovýchodního Ruska či severu Skandinávie.

Evropa jako celek má více jak 70% míru urbanizace = podíl městského obyvatelstva vůči venkovskému (v popředí jsou severské země, nejnižší míru mají země Balkánského poloostrova).

V pohledu do dalších let se očekává tzv. stárnutí obyvatelstva související s nízkým (často i záporným) přirozeným přírůstkem u většiny zemí a s prodlužováním délky života (kvalitní zdravotnictví, změna a zkvalitnění životního stylu).

Mapa přirozeného přírůstku obyvatel Evropy

Přirozený přírůstek = narození - zemřelí. Zde přepočteno na 1000 obyvatel pro možnost porovnání.

Všimněte si trendu západní Evropy, kde dochází k postupnému zvyšování obyvatelstva tzv. přirozenou cestou a ne jen pouze migrací. S čím to souvisí?

Mapa indexu stáří

Ukazuje kolik seniorů nad 65 let žije v poměru ku 100 dětem (do 15 let) v dané zemi.

V ČR je to např. 123 seniorů na 100 dětí.

Náboženství v Evropě

Evropa je nábožensky téměř homogenní. Převládají křesťanská náboženství. V souvislosti s dějinami došlo k rozdělení křesťanství na katolickou větev - k ní se hlásí většina věřících v Evropě - jih Evropy, střední Evropa, větev protestantská - západ a sever kontinentu a větev pravoslavná - východ Evropy.

Tradičním je v Evropě také místně rozšířené židovství. V oblasti Balkánského poloostrova přestavuje většinové vyznání také Islám (Bosna, Kosovo či Albánie).

Řada evropských zemí včetně Česka je tzv. ateistická = většina populace se nehlásí k žádnému náboženství.

Promítají se jednotlivá náboženství do života společnosti v jednotlivých zemích? Kdo je představitelem katolické církve a kde sídlí?

Jak se mluví v Evropě?

V Evropě převládají jazyky indoevropské rodiny. Z ní vyčleňujeme tři největší skupiny: germánské (němčina, angličtina, švédština, norština ...), románské (italština, španělština, francouzština či rumunština) a slovanské (čeština, ruština, chorvatština ...). Mimo tyto významné jazykové skupiny stojí řečtina.

Mezi tzv. uralské jazyky patří ugrofinská skupina jazyků - maďarština, finština či estonština).

V písmu převládá latinka. Ve východní Evropě se setkáme s azbukou. V Řecku poté s řeckou abecedou.

Shrnutí

Evropa je národnostně bohatým kontinentem. Nejhustěji zalidněný světadíl. S bohatou historií, díky které pozorujeme různorodost jazyků i náboženskou příslušnost. Region s nízkou porodností a dlouhou délkou života. Region s vysokou kvalitou života a problémem stárnutí populace.

Rasově téměř homogenní - dominuje europoidní rasa. Pozorovat u ní můžeme místní odlišnosti v závislosti na klimatu dané oblasti a genetice :-). Ital hold nevypadá jako Švéd.

V neposlední řadě je také nutno říci, že jsou Evropané velmi různorodí ve svých postojích, názorech. Převládá však tolerance, otevřenost a smysl pro demokracii.