Biosféra - Biomy Země

Ekosystém

Společenstvo rostlin a živočichů žijící v určitém prostředí.

Mohou být různě velké: kapka vody, les, vegetační oblast.

Největším ekosystémem je naše planeta Země. Tu můžeme rozdělit na jednotlivé přírodní krajiny (vegetační pásy, oblasti). Jejich rozšíření je závislé na přírodních podmínkách (podnebí). V každé přírodní krajině najdeme specifické zástupce rostlin a živočichů, kteří se přizpůsobili životu v dané oblasti. 

Polární pustiny

Najdeme je na samotných pólech naší planety. Na severním pólu Arktidu, na jižním Antarktidu.

Pro obě oblasti je společné, že se nachází daleko za polárním kruhem. Střídá se zde období polárního dne a polární noci. Sníh (většinou ho moc nepadá) se hromadí a postupem času a působením tlaku se mění na led. Mocnost pevninských ledovců může být až několik km (Grónsko 3,5 km, Antarktida 4 km).


Severní polární kraje


Jižní polární kraje

Tundra

Tundra = rozlehlá pláň, porostlá nízkými keříky, mechy a lišejníky. Zimy v tundře jsou vzhledem k poloze dlouhé, tmavé a chladné. Léta pak krátká, vlhká. Krutý zimní mráz proto dokáží přežít pouze rostliny skryté pod vrstvou sněhu. A samozřejmě zvířata k tomu vybavena (třeba topením ☺).

Půda v tundře promrzá do značných hloubek. Kromě období léta, kdy dochází k částečnému rozmrznutí (max. do 1 m hloubky) je takovouto půdou pokryta velká oblast světa, které říkáme trvale zmrzlá půda = permafrost.


Vegetační doba (kdy rostliny rostou) je velmi rychlá – do tří měsíců. Během té doby stihnou rostliny vyrůst, vysemenit i zaklíčit.


Většina zvířat osídluje tundru v létě. Celou zimu zde vydrží jen pižmoň, kteří se živí rostlinami ukrytými pod sněhem.


Lidé se dokázali přizpůsobit životu v tundře. Jejich dřívější závislost na sobech je dnes nahrazena moderní technikou (dovozem potravin). I dnes ovšem převládá tradiční lov a obchod s kožešinou.

Nejznámějšími oblastmi, kde žijí lidé v tundře je finské Laponsko. Na území Grónska a na severu Kanady pak žijí Inuité, známější jako Eskymáci. Některé kmeny obývají také území ruské Sibiře.


V současné době je oblast tunder neustále narušována vzrůstající těžbou nerostných surovin (ropy, uhlí, plynu).


Lesy_mírných_pásů_prezentace

Lesy mírného pásu

Lesy mírného pásu plynule navazují na lesotundru, postupujeme-li od pólu směrem k rovníku. Nejprve narazíme na odolné jehličnaté lesy., kterým říkáme tajga. Zimy v tajze jsou dlouhé a drsné, většinou s velkým množstvím sněhu. Léto je relativně teplé. Najdeme zde permafrost.


Tajga přechází v lesy smíšené a lesy listnaté. Jejich složení dobře známe. Jsou to lesy, které máme i u nás (za humny). Listy stromů na zimu opadávají, z jejich zbytků se utváří humus. Po vykácení lesů je půda vcelku úrodná.


Les je odnepaměti využíván člověkem jako zdroj dřeva (k výrobě čehokoliv a na topení). Především v oblasti tajgy dochází k silné těžbě. Nevýhodou tajgy je, že vykácené stromy nejdou nahradit novými. V našich lesích je toto možné a tak se na místě vykáceného lesa setkáme se školkou nových stromů.

Jen pro informaci. Je velmi pravděpodobné, že i váš dům a vaše pole je na místě bývalého lesa, nebo stepi, ale o tom až příště.


Stepi

Stepi se nachází v mírném kontinentálním podnebném pásu. Zde se zvětšuje rozdíl teplot mezi dnem a nocí a klesají srážky.

Menší množství srážek způsobuje růst především nízkých trav, které jsou pro stepi charakteristické.

Stepi najdeme na světě pod různými jmény: SA – prérie, JA – pampy, Kazachstán – celiny.


Oblast stepí je spjata s životem indiánů, kteří zde lovili bizony a z jejich kůží stavěli svá obydlí. S příchodem „bílých“ došlo k velkému úbytku stád těchto zvířat.


Subtropické rostlinstvo

Oblast okolí Středozemního moře (Středomoří) je typickým příkladem vegetační oblasti subtropů. Důvodem odlišnosti zdejší krajiny hledejme v podnebí – subtropický pás – v létě sucho a horko s občasnými srážkami v podobě slabých dešťů, či bouřek x v zimě s pravidelnými srážkami, ve vyšších polohách i sněhovými.


Krajinu podobnou středomořské nalezeme také na jihu Afrika, na Floridě či na severu Austrálie.


Pouště

Pouště jsou oblasti světa, kde ročně naprší méně než 200 mm srážek. Většina vody se zde velmi rychle vypaří. Ta, která se nevypaří se buďto vsákne či odteče suchým korytem, které nazýváme vádí (koryta, kde voda teče jen občas). Velmi důležité jsou na poušti studny a podzemní voda. Místo, kde je vody „dostatek“ a kde spatřujeme život je oáza.


Pouště také dělíme na horké a chledné. V horkých pouštích, které jsou v tropickém a subtropickém pásu teplota většinou po celý rok neklesne pod nulu. V pouštích chladných, které se nachází v pásu mírném naopak teplota klesá pravidelně hluboko bod 0°C.

Poušť není jen písek, který známe z televize a dovolených. Většina pouští je kamenitá či štěrkovitá. Písečná poušť s typickými dunami je velmi ojedinělá.


Savana

Savanu si můžeme spojit s jedním známým pojmem – safari (volný výběh zvěře v uzavřeném prostoru, přístupné turistům většinou v autech). Savana je místem, kde se střídá období sucha s obdobím deště. Období deště trvá od tří (suchá savana) do devíti (vlhá savana) měsíců. V závislosti na daném období mění savana svou tvář – za deště je zelená, za sucha typicky oranžová.

Savana je místem, kde nalezneme vysoké trávy, keře i stromy nejrůznějších tvarů a velikostí.

V oblastech savan dochází také k typickému proudění vzduchu – monzuny a pasáty. První jsou typické pro subtropický podnebný pás, ty druhé pro tropy. Oba přináší od moře vláhu. Monzun proudí v létě od moře nad pevninu a přináší deště, v zimě naopak z pevniny nad oceán doprovází sucha. Pasáty vanou stále stejným směrem – od obratníků směrem k rovníku (někdy se také nesprávně označují jako monzuny).

 Krajina savan je taktéž hustě osídlena a relativně úrodné půdy zemědělsky využité. Život obyvatel však znepříjemňuje období sucha a v období dešťů množící se hmyz přenášející různé nemoci.

Tropický deštný les

Unikátní biom tropických deštných lesů můžeme rozdělit na dvě velké skupiny:

Pro tropické deštné lesy je charakteristická patrovitost - třípatrový lesní porost - v každém patru odlišná flóra a fauna.

Flora - bohatá druhová rozmanitost, vzácné dřeviny, byliny. Typická je palma kokosová a další tropické plodiny jako banán, ananas, kakao či sladké brambory tzv. batáty nebo jamy.

Fauna - hojnost druhů - od hmyzu až po velké šelmy, typickým zástupcem je gorila.

V nitrech pralesů žije celá řada domorodých národů - v Africe např. Pygmejové - nejmenší lidé na planetě.

Nejznámějším pralesem je Amazonský deštný prales ... podobně jako další se však potýká s nadměrným kácením.


Vysokohorská vegetace

Svébytné postavení zaujímají ve vegetačních oblastech země pohoří.

Krajina hor se mění s rostoucí nadmořskou výškou. Záleží také na vzdálenosti od oceánu i na zeměpisné šířce. 

Některé hory, poskytují úžasnou nabídku téměř všech vegetačních pásem na malém území – výstup na Kilimandžáro začíná v deštném lese, prochází savanou, lesy mírných pásu, stepí, tundrou a končí polární pustinou. 

S rostoucí nadmořskou výškou klesá teplota (průměrně o 0,5°C na 100 m výšky) i tlak vzduchu (říkáme že „řídne vzduch"). Lidé, rostliny i zvířata se tedy museli těmto podmínkám přizpůsobit.

V nejvyšších světových pohořích nalezneme četné horské ledovce, které se silou gravitace pohybují jako pomalé řeky směrem dolů a modelují okolní krajinu.

Zástupci zdejší flóry a fauny se liší s rostoucí nadmořskou výškou i vzdáleností od rovníků. Typickým zástupcem hor je však kamzík či himálajský jak.

Jednoduché wordwally k procvičení základní pojmů k tématu Vegetační oblasti světa

Biomy - poloha

Biomy - fauna

Biomy - flóra

Shrnující prezentace a text

Vhodné též jako opakování pro 9. třídu.

Biosféra