Zemědělství ČR

Zemědělství České republiky

 

V Česku již proběhla tzv. zelená revoluce – přeměna zemědělství z neefektivního na efektivní. Tj. využití moderních technologií, postupů ale i vyší míra ekologického zemědělství.

Využití půdy

Na více jak 50% osevních ploch se pěstují obiloviny (z nich převládá pšenice, dále ječmen, žito, oves a kukuřice). Následují okopaniny (brambory) a pícniny. Postupně narůstá produkce technických plodin – slunečnice, sója, řepka (často však na úkor jiných, pro místní region i půdní pokryv důležitějších plodin).

Hlavní oblasti pěstování vybraných plodin:

o   Pšenice – celá ČR; ječmen – Polabí, Haná; žito – podhorské oblasti; kukuřice – Moravské úvaly.

o   Brambory – pahorkatiny a vrchoviny, především Vysočina.

o   Cukrovka – Polabí a Moravské úvaly.

o   Zelenina a ovoce – Jižní Morava, Kolínsko a Litoměřicko.

o   Vinná réva – Jižní Morava, Mělnicko, Ostravsko.

o   Chmel – Žatecko, Lounsko, Olomoucko.

Agro youtuber

Sklizeň Chmele

Život na farmě

Chov hospodářských zvířat

 I když se celkový počet hospodářských zvířat snížil, značně vzrostla jejich užitkovost – nové metody chovu, efektivnější využívání, zdravější strava, ekologický chov. Nejvyššího stavu dosahuje skot, následován prasaty a drůbeží, jejíž spotřeba zvláště v posledních letech roste vysokým tempem.

Tradiční je u nás také rybníkářství (kapr se také exportuje) a částečně i myslivost.

 

Lesní hospodářství

Lesy zaujímají téměř jednu třetinu území ČR. Většina lesů je tzv. hospodářská (dřevo je určeno na těžbu). Zhruba 1/5 lesů je zvláštního využití (lesy NP a CHKO, lesy lázeňské či příměstské)


Výlov rybníka

Den revírníka

Myslivost

Problémy českého zemědělství