Ochrana přírody v ČR

Ochrana přírody v ČR

V současnosti v ČR najdeme 4 národní parky (NP), 26 chráněných krajinných oblastí (CHKO), více jak 2000 maloplošných chráněných území různé úrovně ochrany a 6 biosférických rezervací UNESCO. Plus další území zapojená do mezinárodních projektů ochrany přírody - NATURA 2000. V Česku chráníme celkově více jak 15 % rozlohy našeho státu.

Chráněná území v ČR dělíme na velkoplošná (NP a CHKO) a maloplošná (Národní přírodní rezervace, Přírodní rezervace, Národní přírodní památky a Přírodní památky. 

Ochranná pásma s různým stupněm ochrany najdeme také u významných vodních zdrojů nebo lokalit výskytu rostlinného či živočišného druhu.

Zajímavosti

Mapa chráněných území ČR

Zdroj mapy: AOPK ČR

Pracovni_list_Ochrana_prirody_CR.pdf

Pracovní list - Ochrana přírody ČR

Mapové podklady: Kartografie Praha

Krajinou domova

Úžasný dokumentární cyklus - již tři série - představující naši krajinu nejen z těch tradičních pohledů, ale i neobvyklou optikou a pohledem na, v terénu často nepozorovatelná, zajímavá místa Česka.

Krkonošský NP

Nejstarší NP v ČR (1963). Čtyři vegetační pásma horské krajiny včetně alpinského stupně. Unikátní lokality vzácných rostlin tzv. zahrádky a endemitů (rožec, jeřáb, šafrán, hraboš mokřadní aj.) 

Území modelované činností ledovců. Nejnavštěvovanější NP nejen u nás. Pramení zde řeka Labe.

NP Šumava

Rozlohou největší národní park v ČR. Je také biosférickou rezervací UNESCO.

Chráněné jsou unikátní biotopy - horské smrčiny, rašeliniště, slatě či 5 ledovcových jezer (karová údolí).

Vznikl v roce 1991 vyčleněním z mnohem většího CHKO, které jej obklopuje i dnes.

Pramení zde Vltava (resp. zdrojnice Teplá a Studená Vltava).

NP České Švýcarsko

Nejmladší národní park u nás - vyhlášen v r. 2000.

Chráněny jsou unikátní pískovcové skalní útvary a na ně navazující biotopy.

Lidem je dobře známá Pravčická brána, stejně jako okolí Hřenska či kaňon říčky Kamenice.

Za hranicemi na něj navazuje NP Sazské Šýcarsko.

Zajímavá také je dominance lesů, které pokrývají 97 % území.

NP Podyjí

Nejmenší národní park v ČR a jediný na Moravě. V sousedním Rakousku na něj navazuje NP Thayatal.

Unikátní 42 km dlouhé říční údojí bohatě meadrující řeky Dyje dělají z Podyjí krajinný prvek, který nemá v ČR obdoby.

Bohatá teplomilná květena je doplněna chladomilnými druhy, které najdeme ve stinných zákoutích řeky.

Zajímavostí je výskyt ještěrky zelené a čtyř druhů užovek včetně užovky stromové.