Obyvatelstvo ČR

Počet obyvatel ČR

Pohybuje se kolem 10 526 000 obyvateli (září 2022). Přesné informace můžete dohledat na stránkách Českého statistického úřadu.

Ze stejného zdroje je také přehledná infografika k tématu Obyvatelstva ČR, na které můžeme vidět věkovou pyramidu (současnou, historickou i prognózu = předpověď), vývoj počtu obyvatel od r. 1800, statistiky přirozeného pohybu obyvatelstva (přirozený přírůstek a migrační saldo), naději dožití, věkovou strukturu či statistiku plodnosti. Tedy většinu statistických údajů a charakteristik, které nás u obyvatelstva zajímají.

Pojďme se tedy na jednotlivé charakteristiky podívat podrobně, trochu si je vysvětlit a možná některým věcem přijít i na kloub.

Hned v úvodu je třeba také zmínit, že rok 2021 bude, co se týče, statistiky a obyvatelstva velmi důležitý, protože proběhne pravidelné (vždy po deseti letech) Sčítání lidu, domů a bytů.

Vývoj populace České republiky

První osídlení našeho území se datuje do doby kamenné ... vzpomeňte třeba na osídlení v oblasti Pálavy a Věstonickou Venuši.

Počet obyvatel od té doby ve většině případů rostl, či kolísal kolem nějaké hodnoty - v době vleklých válek či morových epidemií.

Významným datem je rok 1800, kdy u nás žilo něco kolem 4,5 mil. obyvatel. Díky technologickému pokroku dochází během 19. století k nárůstu až na úctyhodných 9 mil obyvatel na jeho konci. Počet obyvatel pak roste i ve 20. století, již ale pozvolněji. Svého maxima dosahuje před 2. světovou válku, kdy překračuje číslo 11 milionů.

Po druhé světové válce se počet obyvatel snížil o cca 3 miliony zapříčiněné odsunem německého obyvatelstva. Poté až do 90. let mírně stoupal. K poklesu poté dochází mezi lety 1994 až 2003. Od roku 2004 opět populace velmi mírně roste až do současnosti.

V budoucnu však prognóza OSN počítá s poklesem populace na přibližně 9 mil obyvatel v roce 2100. Čeští statistici pak ve své předpovědi uvádí číslo ještě o více jak jeden milion menší.

Čím to?

Křivka vývoje populace poukazuje na dějinné události, vyspělost, války, epidemie a v moderní době na zásahy státu či změnu smýšlení lidí. To vše je možné z demografických dat a grafů vyčíst

Další základní údaje o naší populaci

  • V pořadí evropských zemí jsme na 13 místě, procentuálně máme 1,4 % obyvatel Evropy.

  • Průměrná hustota ČR je dlouhodobě na čísle 134 (některé zdroje uvádí 137) obyvatel / km² .

  • Nejvíce obyvatel má Středočeský kraj, poté Praha, následována Moravskoslezským a Jihomoravský krajem.

  • Úředním jazykem je čeština. V jednotlivých oblastech se však vytvořila svébytná nářečí.

  • ČR je národnostně homogenním státem - více jak 90 % obyvatel se hlásí k české, moravské či slezské národnosti.

    • Z jiných národností dominují Slováci, Poláci či Němci. V posledních letech roste počet Vietnamců či Ukrajinců.

    • V roce 2022 došlo k nárůstu počtu občanů ukrajinské národnosti v souvislosti s válkou na Ukrajině.


Mapa hustoty zalidnění v jednotlivých obcích ČR

Počet obyvatel v regionech ORP za rok 2011

Dynamika a Struktura obyvatelstva ČR

Dynamiky (vývoj populace) a její struktura (složení) se shoduje s trendem, který můžeme pozorovat v nejvyspělejších zemích světa. Porodnost a úmrtnost se téměř shodují, přirozený přírůstek je velmi nízký, růst obyvatelstva zajišťuje především imigrace ze zahraničí.

Výrazné změny v chování populace přišly po Sametové revoluci.

Přirozený přírůstek obyvatel

Sleduje porodnost a úmrtnost v populaci. U nás v současné době mírně kladný. Vypočítá se jako rozdíl narozených a zemřelých ... tedy PP = N - Ú.

Stejně jako mírně v posledních letech roste porodnost (přibližně 115 tis dětí), v průměru 1,75 dítěte na jednu ženu, roste nepatrně také úmrtnost, která souvisí s postupným stárnutím populace naší republiky.

Roste také věk prvorodiček.

Migrace obyvatelstva

Rozlišujeme vnitřní stěhování (uvnitř ČR), kde dominuje pohyb uvnitř jednotlivých krajů (nejvíce Praha a Středočeský kraj) a stěhování vnější - tedy přes hranice. Zde převládá tzv. imigrace = stěhování do ČR nad emigrací = stěhování mimo ČR. V průměru se ze zahraničí v posledních letech přistěhuje více jak 40 tis. lidí, odstěhuje se méně jak 20 tis. osob. Rozdíl mezi imigrací a emigrací značí migrační saldo ... MS = I - E

Věková struktura

Průměrný věk se pohybuje kolem 42,2 let a pomalu se zvyšuje díky nízké porodnosti a prodlužování délky života.

Naděje dožití - Střední délka života při narození je u žen 82 let, u mužů 76 let. Zkuste se zamyslet nad důvody.

Manželství a rozvodovost

V České republice se v průměru uzavře více jak 40 000 manželství, polovina se rozvede. Zároveň také stoupá věk pro uzavření prvního manželství. Velké procento párů žije tzv. na hromádce či bez papíru.

Náboženství

Ze světového pohledu jsme raritou - o České republice se hovoří jako o jedné z neateističtější zemi světa. Věřících je u nás necelá 1/3 obyvatel. Nejvíce osob se hlásí k římskokatolické církvi. Vyšší počet věřících je tradičně na Moravě či Vysočině.

Vzdělanostní struktura

Dlouhodobě se zvyšuje podíl vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva. ČR se řadí mezi 100 % gramotné státy světa.

Statistika není nuda ... krátký pohled na statistiku skrze propagační videa ČSÚ.

O statistice

O sčítání lidu

O čokoládě

Top 10 okresů dle počtu obyvatel od roku 1890 do r. 2010

Největší města ČR dle počtu obyvatel

K čemu je dobrá statistika obyvatelstva z pohledu důchodové reformy

Počet cizinců v ČR od roku 1994